Breznica

NVO Ekološko društvo „Breznica“

NVO Ekološko društvo „Breznica“ je neprofitna nevladina organizacija osnovana 2001. godine. Osnovni ciljevi organizacije su : zaštita i unapređenje životne sredine u skladu sa principima održivog razvoja, edukacija građana i djece koja će doprinijeti jačanju i formiranju ekološke svijesti, i podsticaj javnosti da učestvuje u donošenju odluka koje se odnose na zaštitu i unapređenje životne sredine…

Organizacija je članica nekoliko Mreža nevladinih organizacija, kao što su : „Mreža NVO sjevera“ , „BELS Pokret“ , „Mreža Natura 2000“, „Savez ekoloških društava Crne Gore“, „Zeleni resursni centar“, „Lokalna ekološka mreža“ i druge.

Misija organizacije se bazira na zaštiti i unapređenju životne sredine i prirodnih resursa, na principima održivog razvoja, kroz uključenje svih činilaca društva.

Organizacija je realizovala veliki broj projekata i aktivnosti od kojih izdvajamo kampanju protiv izgradnje HE „Buk – Bijela“ i potapanja kanjona rijeke Tare, kampanje za reviziju Prostornog plana CG do 2020 god., pokretanje kampanje protiv izgradnje hidroelektrana na rijeci Lim, učešće u kampanji „Pamet u glavu – plan na popravni“ koja se odnosila na izgradnju hidroelektrana na Morači. Kampanja protiv izgradnje sanitarne deponije za 7 gradova sjevera u Beranselu kod Berana i brojnih drugih kampanja i akcija u zemlji i van nje.

Prema obimnom istraživanju Dnevnog lista „Vijesti“ sprovedenog i objavljenog krajem 2010 godine, – „ Top 10 “- (od oko 5.900 registrovanih NVO-a u Crnoj Gori), NVO „Breznica“ je proglašena jednom od deset najuticajnijih i najpoznatijih NVO-a u Crnoj Gori.

Kontakt: [email protected]

Kampanja o upravljanju vodama

Kampanja o Natura 2000 staništima

Kampanja o upravljanju otpadom

Kampanja o energiji i klimatskim promjenama