O nama

 
Koalicija 27 je neformalna mreža nevladinih organizacija Crne Gore koja predstavlja platformu za zajedničko učešće organizacija civilnog društva u procesu usvajanja standarda i vrijednosti Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine.

Formirana je u aprilu 2016. godine u cilju praćenja procesa usklađivanja i primjene politika u  pristupnim pregovorima Crne Gore sa EU, kao  i predlaganja rješenja koja će doprinijeti zaštiti i unaprijeđenju životne sredine i kvalitetu života građana.

 

Koalicija

Koalicija je zamišljena kao otvorena platforma za zajedničko praćenje i učešće organizacija civilnog društva u procesu zastupanja i promovisanja evropskih tekovina u oblasti životne sredine i klimatskih promjena u Crnoj Gori koja će kroz svoje djelovanje doprinijeti kvalitetu i transparentnosti pregovaračkog procesa, a dugoročno gledano i izgradnji institucija koje brinu o stanju životne sredine

Cilj koalicije 27

Cilj naše koalicije je da doprinese kvalitetu, transparentnosti i što bržem savladavanju zahtjeva EU u okviru pregovaračkog poglavlja 27. Ovo će se postići kroz zajedničko djelovanje organizacija civilnog društva u praćenju, zastupanju i promovisnaju evropskih tekovina u oblasti životne sredine

Smatramo da se aktivnim učešćem civilnog sektora kroz proces monitoringa daje doprinos kvalitetu pregovaračkog procesa a dugoročno gledano i izgradnji institucija koje brinu o stanju životne sredine.

Misija koalicije

Misija koalicije je da zagovara i podstiče učešće javnosti u procesu pristupnih pregovora Crne Gore sa EU i predlaže rješenja koja će doprinijeti zaštiti i unaprijeđenju životne sredine i kvalitetu života građana

Vizija koalicije 27

Naša vizija je očuvana životna sredina, prirodni resursi i prostor kao osnova održivog razvoja Crne Gore, za dobrobit ljudi i prirode

Aktivnosti

U
Monitoring i evaluacija dokumenata u procesu pregovora u okviru Poglavlja 27
l
Priprema komentara, izvještaja, sugestija i predloga za unaprijeđenje strategija i drugih pravnih akata koji će se donositi u toku procesa pristupanja
Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnih u oblasti životne sredine i klimatskih promjena.
Komunikacija sa institucijama EU i njihovim predstavnicima (slanje izvještaja, komentara)
Komunikacija sa institucijama u Crnoj Gori relevantnim za proces integracija u EU
w
Komunikacija sa zainteresovanim stranama koje mogu doprinjeti boljem pozicioniranju Koalicije u praćenju pregovora u okviru poglavlja 27
Uticaj na povećanje svijesti javnosti o važnosti praćenja toka pregovaračkog poglavlja 27 i to direktnom komunikacijom kroz kampanje, kako i putem mass medija i društvenih mereža

Predlog strukture Koalicije 27:

Koalicija 27 je otvorena platforma za zajedničko djelovanje organizacija civilnog društva u procesu Evropskih integracija u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena u Crnoj Gori.

 

Članstvo

Članstvo i istupanje iz ove koaliciju je na dobrovoljnoj osnovi.

 

Struktura Koalicije 27

Tehnički sekretar koalicije

  • tehnički koordinira rad Koalicije;
  • obavlja administrativne i tehničke poslove vezane za rad Koalicije;
  • priprema i saziva sastanke;
  • pruža pomoć u informisanju članica i tehničkoj pripremi aktivnosti Koalicije;
  • vodi evidenciju o pismenom i elektronskom izjašnjavanju članova Koalicije, zaključcima sastanaka;

Tehničkog sekretara bira koordinacioni tim.

Kordinacioni tim

  • Koordinacioni tim je odgovoran za praćenje procesa pristupanja EU u okviru poglavlja 27, pripremu periodičnih i godišnjih izvještaja o njegovim rezultatima i napretku, konsultovanje sa članovima Koalicije prilikom pripreme izvještaja, kao i predstavljanje izvještaja u javnosti;
  • Koordinacioni tim priprema i predlaže sva dokumenta i saopštenja vezana za Koaliciju;
  • bira tehničkog sekretara koalicije kojeg predlažu članovi koordinacionog tima;
  • predstavlja Koaliciju u javnosti;
  • Koordinacioni tim predstavlja izvršni organ Koalicije.