Ozon

Ekološki pokret OZON

Ekološki ,,OZON“ je osnovan 16. septembra 2006. godine, na Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača, donošenjem osnivačkog akta i Statuta Udruženja.

MISIJA

Doprinos kvalitetnijem i pravovremenom informisanju i učešću javnosti u donošenju odluka i javnih politika iz oblasti životne sredine kroz kontinuiranu edukaciju, podrška efikasnoj i neselektivnoj primjeni zakona i međunarodnih ugovora iz oblasti životne sredine putem monitoringa i međusektorske saradnje, zaštita javnog i interesa budućih generacija kroz ekološki aktivizam

VIZIJA

Crna Gora punopravna članica Evropske Unije prepoznata po održivom razvoju, vladavini prava, transparetnim institucijama i razvijenom građanskom sviješću, u kojoj će Ekološki pokret ,,OZON” biti jedna od vodećih organizacija civilnog društva

OSNOVNE VRIJEDNOSTI

  • Informisanje i učešće javnosti u donošenju odluka
  • Edukacija
  • Ekološki aktivizam

Kampanja o upravljanju vodama

Kampanja o Natura 2000 staništima

Kampanja o upravljanju otpadom

Kampanja o energiji i klimatskim promjenama

Više informacija o nama možete naći na našem sajtu